Ohsce_eng_socket_server_runtcp

2016-09-01 13:38:07    隨風星海    2883

(OHSCE >=V0.1.9)-以服務端模式調用一箇TCP 協議的OHSCESOCKET資源併啟動

Ohsce_eng_socket _server_runtcp($Ohsce,$stop=null,$speed=0,$callstop=false)

$ohsce

     -待使用的OHSCESOCKET資源。

     *必鬚爲TCP類型。

$stop

     -最大運行環數。

     NULL爲無上限。

$speed

     -運行速度。0爲盡其所能 數值越大速度越慢

$callstop

     -是否允許被呼叫而停止

Example:

$trya='ohsce_server_Example ';
function example(&$socket,$buf,$len,$zv){  //收到數據時的迴調函數
	global $trya;
	echo $buf;
	Ohsce_socketwrite($socket,$trya.'hi '.$buf);
	return true;
}
function exampleaccept(&$socket,$ip,$port,$zv){  //新客戶端到訪時的迴調函數
	global $trya;
	Ohsce_socketwrite($socket,$trya.'Welcome'.$ip.':'.$port);
	return true;
}
Ohsce_eng_socket_server($ohsceserver,'tcp',7626,'127.0.0.1','example','exampleaccept');//創建一箇TCP服務端資源 綁定127.0.0.1:7626 併傳入迴調函數
Ohsce_eng_socket_server_runtcp($ohsceserver); //開始運行
返迴:

當被呼叫停止後該函數返迴FALSE

Notice:

默認情況下,該函數隻會監聽新訪客/可讀事件。

蟬知 蟬知5.3.4