Ohsce_eng_socket_server_close

2016-09-01 13:38:07    隨風星海    3253

(OHSCE >=V0.1.9)-停止併關閉一箇OHSCESOCKET可用資源

Ohsce_eng_socket _server_close(&$ohscesocket)

$ohscesocket

     -一箇可用的OHSCESOCKET資源

Example:

<?php
Ohsce_eng_socket_server_close($ohscesocket);
返迴:

被關閉的socket資源

NOTICE

該資源併沒有被清空/刪除,還可以再次啟動使用。

如果被關閉的OHSCESOCKET資源此時併沒有數據正在髮送/接受 會拋齣一箇警告,不過不必擔心。

蟬知 蟬知5.3.4